Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Chuỗi bản tin Hoạt động phòng ban xin giới thiệu đến BTers – Bản tin Khối quản lý và vận hành giáo dục BTEducation – Tập Đoàn BT Việt Nam.

Tự hào thành viên Tập đoàn BT Việt NamBTEducation hiện quản lý và vận hành danh mục đầu tư về lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Với hàng ngàn trẻ em đang theo học tại các trường trong hệ thống, Ban lãnh đạo hiểu rất rõ những người làm giáo dục phải có “Tâm”.

Xin chúc các thầy cô giáo BTEducation luôn vững “Tâm” bước để cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đầy cao cả.

Best Regards,
Truyền Thông Nội Bộ